bzconnect
Авиация

1. щоденник

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЩОДЕННИК

з виробничої педагогічної практики

 

студента ________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

Інститут (факультет)______________________________________________

 

Кафедра_________________________________________________________

 

освітньо-кваліфікаційний рівень____________________________________

 

галузь знань_____________________________________________________

 

напрям підготовки / спеціальність___________________________________

 

 

, група _______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 201__

 

Студент________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

направляється на виробничу педагогічну практику____________________

________________________________________________________________

до______________________________________________________________

(Назва навчального закладу – бази практики, адреса)

___________________

 

Термін проведення практики:

з „___”________________ 20____ р. по „___”________________ 20____ р.

 

Керівники практики:

 

(від кафедри педагогічного циклу, прізвище, ім’я, по батькові, посада)

 

__________________

(від кафедри психологічного циклу, прізвище, ім’я, по батькові, посада)

 

Керівник практики від базового закладу:

 

__________________________________________________________________

 

Студент прибув до навчального закладу – бази практики

„___”________________ 20__ р.

 

Директор навчального закладу

   ____________ ___________________________

(Підпис) (Прізвище, ім’я, по батькові)

МП

 

Вибув з навчального закладу – бази практики

„___”________________ 20__ р.

 

Директор навчального закладу

____________ ___________________________

)

 

 

. Календарний графік проходження практики

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівники практики:

від університету ______________ ____________________________

   (Прізвище та ініціали)

 

Робочі записи під час практики

 

__________ тиждень практики

Дата

 

 

__________ тиждень практики

Дата

 

 

 

Психолого-педагогічна характеристика на клієнта

 

Звіт

практики

У звіті слід висвітлити:

– місце та умови проходження практики,

– зміст практичної роботи студента та її стислий аналіз,

– знання, уміння, навички, придбані та вдосконалені під час практики,

– труднощі, що виникли у процесі практичної діяльності,

– пропозиції щодо вдосконалення процесу практичної підготовки студентів.

 

студента

 

Додаток 3

ПСИХОЛОГО — ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УЧНЯ.

1.     Загальні відомості про учня та його сім’ю.

Прізвище, ім’я, по-батькові. Рік народження. Клас. Рік вступу до загальноосвітнього навчального закладу. Звідки вступив до закладу. Скільки років, у яких класах навчався до цього, склад сім’ї /батьки, сестри, брати — рік народження, стан здоров’я, де і ким працюють/.

2.     Дані медичного обстеження та спостережень шкільного лікаря. Анамнез. Діагноз.

Загальний фізичний розвиток, порушення, що мають місце.

Особливості ЦНС /особливості органічного ураження ЦНС, особливості

ВНД/.

Особливості сенсорно — моторної сфери /зір, слух, мовно-руховий апарат,

, порушення координації рухів,

/.

3.     Успішність учня.

Дисциплінованість учня на різних уроках. Особливості засвоєння знань, формування навичок і вмінь учнів. Розуміння та засвоєння навчального матеріалу,    прояв    самостійності    в   опануванні   знаннями,    розвиток практичних вмінь та навичок.  

— Українська мова. 

— Читання.

—  Математика.

—  Ручна праця.

—  Малювання.

4.  Особливості уваги та пізнавальної діяльності. 

1). Особливості уваги

Як    привертається    увага    на    уроці.     Стійкість    уваги.     Розподіл. Переключення. Неуважність та її причини. 

2). Особливості сприймання та спостережень: темп, повнота, правильність. Сприймання часу /знання мір часу, послідовності та тривалості подій/. Сприймання    простору    /форми,    величини,    положення    у    просторі, перспективи /. Спостереження учня.

.

4).   Особливості   пам’яті:   запам’ятовування  /темп,  обсяг/,   збереження

/міцність/,   впізнавання   /відомого   у   повному   матеріалі/,   відтворення /точність,     послідовність,     повнота/.    Який    вид    пам’яті     переважно розвинений в учня /зоровий, слуховий, моторний, змішаний/. Рівень розвитку пам’яті /переважає механічна або словесно – логічна пам’ять/.

діяльності  переважно розвинений  у  розумово відсталого учня /наочно-дійовий, наочно-образний, словесно-логічний/.

мовлення: розуміння розумово відсталим учнем звернутого до нього мовлення. Експресивне мовлення: словник,  граматична будова, темп,  виразність, завершеність. Діалогічна ініціативність:   вміння підтримувати тему розмови,  ставити питання, формувати відповіді. Писемне мовлення: /вміння висловити думку, правильно використовувати слова, будувати речення, граматичні форми/. Утруднення під чає виконання письмових завдань: списування, письмо під диктовку, самостійні роботи. Співвідношення розвитку усного та писемного мовлення. Дефекти мовлення.

5. Взаємовідношення з колективом.

Здатність до організованої  поведінки, до колективних дій.

Вміння підкоритися вимогам колективу.

Як до учня відносяться товариші.

Відношення до молодих та старших учнів.

, конфліктує, поза колективу/.

Прихильність, симпатії, дружба з дітьми.

6. Спрямованість особистості та поведінка.

Основні моральні якості.

Відношення до праці, навчання.

Саморегуляція та дисциплінованість, відношення до виконання правил та вимог, поведінка на уроці, перерві, вулиці. Мотиви дисциплінованості.

Наявність почуття обов’язку та відповідальності.

Навички культурної поведінки.

Інтереси.   Різноманітність   інтересів   і   глибина,   стійкість,   виборність, форма прояву інтересів, мотивація своїх інтересів.

Прояв  вольових рис  характеру.   Наявність  вольових  рис у характері.

Цілеспрямованість вчинків та дій.

Недоліки у розвитку волі: упертість, негативізм, імпульсивність та ін.

Основні   моральні    риси    характеру:     гуманність,    працьовитість,

стриманість самокритичність, колективізм та ін.

Наявність важких рис характеру — егоїзм, замкнутість, груба патологія

характеру, грубі порушення особистості.

Недорозвиток емоцій га вищих почуттів: лабільність настрою, схильність

до афективних спалахів, тривалість та адекватність переживань.

.

розвитку учня.

Яка, на вашу думку, основна вада в учня.

корекційно-

виховної роботи з учнем.

Характеристика складена

Прізвище, ім’я по батькові студента

Факультет, відділення, курс, група

Дата складання.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *